lês fierder / lees verder
Klaas Fokkinga
Lid Provinsjale Steaten foar de FNP.
Wurdfierder: Ferkear & Ferfier, Wettersaken en Romtlike Oardering